Ochrana osobních údajů - GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ve škole Mateřská škola Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:
jméno a příjmení

rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno)

státní občanství

místo narození

místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky

údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání

datum zahájení vzdělávání ve škole

údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole

vyučovací jazyk

údaje o znevýhodnění žáka

údaje o mimořádném nadání žáka

údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení

údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

datum ukončení vzdělávání ve škole.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:
datové schránky ID: eipkxje
emailem na adrese: msnedvezska@volny.cz
poštou na adrese: Mateřská škola Praha 10, Nedvězská 2224/27, Nedvězská 2224/07, 100 00 Praha 10

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Tomáš Roman:
- telefonní číslo: +420 777 292 112
- email: gdpr@msnedvezska.cz