top of page
Logo - Nedvězská.png

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10


Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.


Zákonný zástupce:

 • nejpozději do 20. 5. 2021 sdělí ve své kmenové MŠ záměr využít náhradní prázdninový provoz

 • je-li Vaší kmenovou MŠ - MŠ Nedvězská nebo MŠ Nučická uveďte termín/datum docházky, MŠ školu a tyto informace zašlete pí učitelkám na třídní maily, eventuálně v listinné podobě, kterou odevzdáte v kmenové třídě

 • v případě jiné kmenové MŠ - vyplní žádost o přijetí k prázdninovému provozu (lze stáhnout na webových stránkách MŠ, která zajišťuje prázdninový provoz, či v krajním případě po telefonické domluvě osobně vyzvednout v náhradní MŠ); důležité je uvést požadovaný termín/data docházky. Prosíme, řiďte se pokyny Vámi vybrané MŠ

 • vyplněnou žádost odevzdá v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, v termínu 25. – 26. 5. 2021 jedním z těchto způsobů:

 1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je uvedeno na webových stránkách MŠ;

 2. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail uvedený na webových stránkách MŠ; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce

 3. poštou s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce

 4. osobním podáním v MŠ s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce; nutná je telefonická domluva předem na telefonní číslo uvedené na webových stránkách MŠ; tento způsob bude akceptován pouze v krajních a ojedinělých případech

Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť. Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.

 

Na základě Vašeho oznámení, že budete žádat o přijetí k prázdninovému provozu, dostanete:

 • na email, který uvedete v žádosti o přijetí, zašleme registrační číslo, informaci o platbách úplaty za předškolní vzdělávání a stravného, toto registrační číslo platí zároveň jako variabilní symbol pro platbu; za přijaté je považováno dítě, které má obě platby uhrazené do 4.6.2021

 • nejpozději do 15.6.2021 budete informováni na webu naší školy, případně na vývěsce kmenové školy o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte k prázdninovému provozu; dítě na seznamu bude označeno registračním číslem

 • v případě, že budete své dítě hlásit na jinou než kmenovou školu, informace o provozu školy a formuláře s pokyny získáte na webu vybrané školy; formuláře vyplníte a zašlete na vybranou školu dle jejích instrukcí do 26.5.2021; platby je nutné na příslušnou školu dle pokynů uhradit do 4.6.2021

 • hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech.

Za přijaté je považováno dítě, které má obě platby uhrazené do 4.6.2021.

Kritéria pro přijetí:

 • dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10

 • zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů (home office není relevantním důvodem k umístění dítěte do MŠ)

 • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ

 • děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ

 

Počet dětí ve třídě MŠ bude stanoven s ohledem na epidemiologickou situaci a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR. Tento počet se může i po přijetí dětí do náhradní MŠ změnit/snížit. V tom případě škola přistoupí k losování zájemců o náhradní prázdninový provoz.


NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ zřízených MČ Praha 10:


1.–2.7.2021 - všechny MŠ v běžném provozu

5.–9.7.2021 - všechny MŠ zavřené
12.–23.7.2021 - v náhradním provozu (MŠ Dvouletky, MŠ Chmelová – pracoviště Podléšková, MŠ Magnitogorská)
26.7.–6.8.2021 v náhradním provozu (MŠ Nedvězská, MŠ Štěchovická – pracoviště Rembrandtova, MŠ Hřibská)
9.–31.8.2021 - všechny MŠ zavřené
 
Nový školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021.


Více informací naleznete zde.
 

Případné dotazy zasílejte na adresu jana.sebestova@msnucicka.cz nebo dagmar.stovickova@msnucicka.cz, v případě žádosti o osobní vyzvednutí uveďte telefonní kontakt, zavoláme Vám.

bottom of page