Vyhledat

Rada městské části Praha 10 vyhlašujeRada městské části Praha 10 vyhlašuje


v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace

Mateřská škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215,

se sídlem Praha 10, U Roháčových kasáren 1215/14, IČ: 70 924 317


Předpokládaný nástup do funkce: 1. 7. 2021


Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

§ odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ minimálně tříletá praxe dle § 5 odst. 1 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ bezúhonnost

§ zdravotní způsobilost

§ znalost českého jazyka


Od uchazeče očekáváme:

§ znalost problematiky řízení školy, orientace ve školské legislativě, ekonomice, znalost zákoníku práce a dalších pracovně právních předpisů

§ odborné manažerské a organizační schopnosti a dovednosti

§ vysoká úroveň vedení pedagogického sboru a podpory pedagogů

§ ochota a připravenost k dalšímu osobnímu a profesnímu rozvoji a vzdělávání zejména v oblasti kvality vzdělávání


Obsahové náležitosti přihlášky:

§ identifikační údaje uchazeče (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, korespondenční adresa, číslo OP)

§ pozice, na kterou se uchazeč hlásí

§ datum a vlastnoruční podpis uchazeče


K přihlášce přiložte:

§ úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělávání)

§ doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe podle §5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů)

§ strukturovaný životopis s datem a podpisem uchazeče

§ vizi a koncepci dalšího rozvoje Mateřské školy, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215 (v rozsahu max. 4 strany strojopisu)

§ výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

§ čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 a § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

§ lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele mateřské školy (ne starší než 2 měsíce)


Lhůta pro podání přihlášky:

Přihláška s uvedenými doklady v uzavřené obálce s přesným označením „Konkursní řízení MŠ U Roháčových kasáren“ a „neotvírat“ musí být doručena do 23. 4. 2021 do 12 hodin do podatelny ÚMČ Praha 10, na adresu Odbor školství, ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10.


Do konkursního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady a vlastnoručním podpisem uchazeče.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.


Kontakt: Mgr. Klára Válková, referent pro mateřské školy Odboru školství ÚMČ Praha 10, tel. 267 093 486, e-mail: klara.valkova@praha10.cz.


Schváleno usnesením Rady MČ Praha 10 č. 171 ze dne 23. 3. 2021.