Vyhledat

Konkursní řízení na ředitelku MŠ Nedvězská


Rada městské části Praha 10 vyhlašuje


v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace

Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27,

se sídlem Praha 10, Nedvězská 2224/27, IČ: 70 92 42 44Předpokládaný nástup do funkce: 1. 7. 2021


Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

§ odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ minimálně tříletá praxe dle § 5 odst. 1 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ bezúhonnost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ zdravotní způsobilost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ znalost českého jazyka dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Od uchazeče očekáváme:

§ základní znalost problematiky řízení školy, školských, pracovně právních a souvisejících předpisů, orientaci v ekonomice příspěvkové organizace, odborné manažerské i organizační schopnosti a dovednosti

§ vysokou úroveň vedení pedagogického sboru a podpory pedagogů

§ ochotu a připravenost k dalšímu osobnímu i profesnímu rozvoji v rámci dalšího vzdělávání zejména v oblasti kvality vzdělávání.


Obsahové náležitosti přihlášky:

§ identifikační údaje uchazeče (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, korespondenční adresa, číslo OP)

§ pozice, na kterou se uchazeč hlásí

§ datum a vlastnoruční podpis uchazeče.


K přihlášce přiložte:

§ úředně ověřené kopie dokladů o odpovídajícím dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku diplomu), příp. doklady o dalším vzdělávání

§ doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe podle §5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů)

§ strukturovaný životopis s datem a podpisem uchazeče

§ vizi a koncepci dalšího rozvoje Mateřské školy, Praha 10, Nedvězská 2224/27 (v rozsahu max. 4 normostrany)

§ výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

§ čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 a § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

§ lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele mateřské školy (ne starší než 2 měsíce).


Lhůta pro podání přihlášky:

Přihláška s uvedenými doklady v uzavřené obálce s přesným označením „Konkursní řízení MŠ Nedvězská“ a „neotvírat“ musí být doručena do 30. 4. 2021 do 12 hodin do podatelny ÚMČ Praha 10, na adresu Odbor školství, ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10.


Do konkursního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady a vlastnoručním podpisem uchazeče.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Kontakt: Odboru školství ÚMČ Praha 10, Mgr. Klára Válková, referent pro mateřské školy, tel. 267 093 486, e-mail: klara.valkova@praha10.cz.


Schváleno usnesením Rady MČ Praha 10 č. 237 ze dne 6. 4. 2021.