top of page
Vyhledat

Elektronický předzápis na školní rok 2024/2025 spuštěn + INFORMACE ZÁPIS DO MŠ


Vážení rodiče,


pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:

www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.


ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 - INFORMACE


TERMÍN ŘÁDNÉHO ZÁPISU pro školní rok 2024/2025 je stanoven na 6. 5. a 7. 5. 2024


Organizace zápisu dětí pro školní rok 2024–2025, pro obě pracoviště MŠ NEDVĚZSKÁ –

MŠ NEDVĚZSKÁ a MŠ NUČICKÁ


Mateřská škola je jeden právní subjekt se dvěma pracovišti, proto podáváte jednu žádost a jeden evidenční list s potvrzením pediatra, jedno provedení i dalších dokumentů, jsou-li třeba.


Na žádosti můžete uvést preferované pracoviště, avšak preferenci bude vyhověno pouze do naplnění kapacity daného pracoviště. To znamená, že dítě může být umístěno z kapacitních důvodů na druhé nepreferované pracoviště.


Postup:

 • elektronický předzápis bude zahájen dne 2. 4. 2024

 • elektronický předzápis bude ukončen 3. 5. 2024

 • řádný zápis proběhne ve dnech 6. 5. a 7. 5. 2024

Zápis bude probíhat fyzicky v MŠ od 10.00 do 16.00 hodin – na adrese Nedvězská 2224/27 – zápis na uvedené adrese proběhne pro obě pracoviště. Pořadí přijetí žádosti nemá vliv na přijetí dítěte. Přijímací řízení je realizováno dle zveřejněných kritérií.


K zápisu dokládáte:

 • vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem (viz.předzápis)

 • rodný list dítěte

 • občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti s možností ověření trvalého bydliště dítěte v Praze 10

 • cizí státní příslušníci – cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Cizinci, kteří neovládají komunikaci v češtině si zajistí přítomnost tlumočníka.

 1. Rozhodnutí o přijetí bude uveřejněno na vývěsce školy a na webových stránkách školy.

 2. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno písemně poštou na adresu trvalého bydliště uvedeného v Žádosti o přijetí. Podrobné informace o dalším postupu s termíny zveřejnění výsledků zápisu obdržíte u zápisu.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:


Do mateřské školy (dále jen MŠ) jsou přijímány děti, které dosáhly tří let věku, podrobily se stanoveným pravidelným očkováním, případně mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a mají trvalé bydliště na Praze 10 (spádovost).


Kritéria hodnocení žádosti:

 • Místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MŠ - Praha 10

 • Pětiletí k 31. 8. 2024 a starší

 • Čtyřletí nejpozději k 31. 8. 2024

 • Tříletí nejpozději k 31. 8. 2024

Řazení dětí bude probíhat dle data narození od nejstaršího po nejmladší (pořadí podání „Žádosti o přijetí“ nijak neovlivňuje možnosti přijetí dítěte).


V případě nerozhodných dvou shodných žádostí určí pořadí los.


Podmínkou přijetí dětí do mateřské školy je jejich trvalé bydliště v Praze 10. Dítě je přijímáno na základě žádosti rodiče (zákonného zástupce), o přijetí rozhodne ředitelka školy.


Základní informace o chodu a aktivitách školy získáte na webu školy - https://www.ms-nedvezska-nucicka.cz/


Případné dotazy směřujte na email info@msnedvezska.cz / info@msnucicka.cz


VEDENÍ MŠ

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ČERVENEC - SRPEN 2024

Termíny prázdninového provozu – červenec a srpen 2024 POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH M

Комментарии


bottom of page